Privacyverklaring

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen (hierna afgekort met VGV) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

– secretariaat:     Stationsstraat 6, 8171 BX Vaassen
– website:           www.vrijzinnigvaassen.nl
– tel.nummer:     0578-571127
– e-mail:             info@vrijzinnigvaassen.nl

Voor wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
Zij is te bereiken via bovenstaand e-mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VGV verwerkt uw persoonsgegevens zoals u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijzinnigvaassen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De VGV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie
– U te kunnen bellen of e-mailen voor onze dienstverlening
– Het uitvoeren van pastorale zorg
– Het afhandelen van uw betaling

Door derden verstuurde producten
Een aantal producten van de VGV wordt verstuurd door een derde partij. De VGV verstrekt aan deze instanties persoonsgegevens met inachtneming van de privacywetgeving, wat inhoudt dat deze instanties alleen op verzoek van de VGV gebruik mogen maken van de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

De VGV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VGV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u vindt dat de VGV uw persoonsgegevens niet langer mag bewaren, dan kunt u dat aan de organisatie laten weten.

Delen van persoonsgegevens met derden

De VGV verstrekt geen informatie aan derden, behalve ter uitvoering van eigen diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De VGV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VGV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons secratariaat.

De VGV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VGV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.